Algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden

Algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.


2. Reservatie – Annulatie

Een reservatie door een huurder is steeds bindend, ongeacht of deze reservatie telefonisch, per e-mail of op een andere wijze verloopt. 
De reservering is slechts definitief na ontvangst van een reserveringsbevestiging door TDG-Events. 
De huurder kan de reservatie van de gehuurde goederen kosteloos annuleren tot 7 dagen voor de dag van levering. 
In geval de huurder op een later ogenblik (d.i. binnen de laatste 7 dagen voor levering) de reservatie annuleert, dan zal de huurder een bedrag gelijk aan het waarborgbedrag incl. BTW verschuldigd zijn aan TDG-Events. Dit ten titel van schadevergoeding wegens verlies en gederfde winst. 
Bij wijze van enige uitzondering op art. 2.4. hierboven, kan de huurder, in geval van het overlijden van een familielid in de eerste graad van de huurder, de reservatie kosteloos en telefonisch annuleren tot de dag voor aanvang van de huurperiode. De huurder zal verzocht worden een schriftelijk bewijs hiervan voor te leggen, waarna een eventuele betaling van de huurprijs en waarborg door de huurder zal worden terugbetaald. 
Verplaatsen van een reservatie naar een latere datum kan kosteloos op vraag van de huurder, mits goedkeuring door TDG-Events en mits beschikbaarheid op de nieuwe datum. Er worden geen terugbetalingen gedaan op basis van annulaties door de klant of verplaatsing naar een latere datum. 

3. Definities

TDG-Events, onderliggende zaak van Roy De Grande BV (BE0717.681.719) en Kevin Tanghe BV (BE0717.681.620), met maatschappelijke zetel te 8210 Veldegem, Boswegel 8 (Roy) en Stroelputstraat 80 (Kevin), gekend bij de BTW-administratie onder bovenvernoemde BTW-nummers.
“Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
“Koper” of “Huurder”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch huurt / aankoopt of via e-mail, tenzij persoonlijk, gericht aan TDG-Events of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt en eenieder die in naam en/of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan TDG-Events of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
“Consument”: elke Koper / Huurder die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan TDG-Events of via de Website of hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
“Website”: www.tdg-events.be
“Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven, met nauwkeurige vermelding van de aangekochte producten en/of diensten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten (voor zover van toepassing): het order van de Koper, de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd, de leveringsbon en de factuur. 


4. Totstandkoming huurovereenkomst / koopovereenkomst

Een huurovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat TDG-Events de reserveringsbevestiging aan de klant / huurder overmaakt. De huurovereenkomst kan tevens tot stand komen door verzending van een opdrachtbevestiging door de klant / huurder. 
Een huurovereenkomst dan wel een koopovereenkomst met TDG-Events kan voorts tot stand komen na schriftelijke bevestiging en goedkeuring door de klant van een offerte van TDG-Events. Dergelijke offerte kan op verzoek van de klant worden overgemaakt. 
Fouten en vergissingen door de klant bij reservering of bevestiging komen volledig voor risico en rekening van de huurder / koper. Het gaat hier bijvoorbeeld om een vergissing van datum of gekozen goederen. 

5. Persoonlijke gegevens

TDG-Events stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden. TDG-Events aanvaardt het vertrouwen van de klant en stelt alles in het werk om de persoonlijke informatie van de klant te beschermen. 
Op verzoek van de klant zal TDG-Events de geregistreerde gegevens mededelen aan de betrokken klant. 

6. Huurprijs – koopprijs – betaling – hoofdelijkheid – voorschotten

Particulieren. De prijzen zijn inclusief BTW en zijn contant te betalen bij levering dan wel vooraf over te schrijven. 
Bij voorafgaande overschrijving dient het totale verschuldigde bedrag door TDG-Events zijn ontvangen voor aanvang van de huur dan wel voor levering van de gekochte goederen. Indien het verschuldigde bedrag TDG-Events niet heeft bereikt op het ogenblik van de levering, dan is de klant gehouden alsnog contant te betalen bij levering.

Indien de klant in gebreke blijft dan wel weigert te betalen, dan kan TDG-Events op haar beurt weigeren de goederen te leveren. In dit geval zal de klant een schadevergoeding gelijk aan 50% van het totale bedrag incl. BTW verschuldigd zijn aan TDG-Events, meer intresten aan wettelijke intrestvoet vanaf datum voorziene levering, meer een contractuele schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 EUR.

Huurders, houders van een geldig Belgisch BTW nummer krijgen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. De integrale betaling of betaling van het saldo dient te gebeuren binnen deze 14 dagen na factuurdatum. 
Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd, waarbij de intrestvoet bepaald wordt door de Wet van 2 Augustus 2002 (Wet betalingsachterstand Handelstransacties – thans 8%). Bovendien is ten titel van contractuele schadevergoeding een verhoging van 10% op de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 50 EUR.

In geval bij TDG-Events het vermoeden bestaat dat de klant de betaling tracht te ontlopen, kan dit leiden tot het niet leveren van de goederen waarbij een schadevergoeding gelijk aan 50% van het totale bedrag verschuldigd is aan TDG-Events.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, dient de Koper de facturenµ steeds integraal vooraf te betalen en draagt hij alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant
betaalbaar op de maatschappelijke zetel van TDG-Events.
De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van
on-ontvankelijkheid, binnen een termijn van acht (8) werkdagen na factuurdatum aan TDG-Events melden per Klachtenbrief. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.
Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de
facturen: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur; (3) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van TDG-Events op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en (5) heeft TDG-Events het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor TDG-Events redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.

Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten; (4) hoofdsommen.

De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van TDG-Events geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de betreffende factuur.

Hoofdelijkheid. In geval de huurovereenkomst dan wel de koopovereenkomst door TDG-Events wordt afgesloten met twee of meerdere personen, dan zijn elk dezer personen / huurders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verbintenissen van deze algemene voorwaarden, inclusief de hierboven beschreven betalingsverplichtingen.
Iedere bestelling is pas definitief bevestigd eens er een voorschot is voldaan van 50% van de bestelling. Op het moment van ontvangst van het voorschot is het materiaal gereserveerd voor de betreffende klant. 

7. Duurtijd

Huurovereenkomsten worden afgesloten voor de duurtijd bepaald per dag (x aantal dagen). Er kan verwezen worden naar de tarieflijsten van de verhuurde goederen. 
Bij het ophalen zorgt de huurder dat (de medewerkers van) TDG-Events toegang hebben tot de goederen om deze op te halen. Iedere vertraging – veroorzaakt door de huurder/klant – die TDG-Events oploopt bij het ophalen van de verhuurde goederen, maakt dat er een supplement van 15,00 EUR per begonnen 10 minuten verschuldigd is aan TDG-Events. 
Voor springkastelen is “1 dag” tussen 09u00 en 19u00. In geval de huurder / klant langer gebruik wenst te maken van het springkasteel dient er ofwel gekozen te worden voor overnachting dan wel voor de huur van meerdere dagen. 

8. Bestemming

Het is de huurder verboden de bestemming van de gehuurde goederen te wijzigen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van TDG-Events. 
Een inbreuk op deze bepaling zal een grond tot huurontbinding vormen, onverminderd een mogelijke schadevergoeding verschuldigd door de huurder. 

9. Huuroverdracht – onderverhuring

De huurder mag in geen geval zijn huurrecht geheel of gedeeltelijk afstaan of overdragen, noch het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk in onderhuur geven zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van TDG-Events. 

10. Verzekering

De huurder verklaart dat hij/zij een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegenover de verhuurder en tegenover derden heeft afgesloten inzake ongevallen en/of schade aan het gehuurde goed. 
TDG-Events kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij eventuele ongevallen. 
Bij de huur van springkastelen dient er tijdens het gebruik steeds toezicht te worden gehouden door de huurder of een door de huurder aangestelde meerderjarige persoon. Mits betaling en voorafgaande reservering kan de begeleiding door TDG-Events voorzien worden. 

11. Diefstal – verlies

De huurder zal gedurende de ganse duur van de huur instaan voor het toezicht op de gehuurde goederen. 
De huurder is verantwoordelijk in geval van diefstal en zal derhalve bij eventuele diefstal instaan om het gestolen goed te vergoeden aan TDG-Events, dit tegen vervangingswaarde. 
Verliest een huurder goederen van TDG-Events, dan heeft deze huurder 48 uur de tijd om de goederen zelf terug te bezorgen bij TDG-Events. Bezorgt de huurder de goederen terug, dan is hij/zij de huurprijs voor de vertraging in aflevering verschuldigd (berekend per dag). In geval de huurder de goederen na 48 uur de goederen niet terug bezorgt aan TDG-Events, zullen de verloren goederen worden gefactureerd aan de huurder, dit tegen vervangingswaarde. 

12. Sancties bij ernstige tekortkomingen

In geval van ernstige tekortkoming in hoofde van de huurder, onder meer het beschadigen van het gehuurde goed, gebrek aan onderhoud, wijzigen van de bestemming enz., heeft TDG-Events het recht om de huurovereenkomst lastens de huurder te ontbinden en zal de huurder gehouden zijn een schadevergoeding te betalen gelijk aan de toegebrachte schade, meer een schadevergoeding wegens derving huurinkomsten. 

13. Afgifte goederen

De huurder mag het gehuurde goed niet meegeven aan andere personen dan diegene die zich kunnen identificeren als medewerker van TDG-Events. 

14. Overmacht

In geval TDG-Events ingevolge overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie. 
Onder overmacht van TDG-Events wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder of koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Problemen met toeleveranciers en maatregelen van enige overheidsinstantie behoren tevens tot dergelijke omstandigheden. 
De huurder of koper heeft in geval van overmacht geen enkel recht op enige compensatie van welke aard dan ook. 

15. Algemene huurvoorwaarden en huurvoorwaarden betreffende feesttenten, springkastelen en feestmateriaal

De huurder verklaart bij ondertekening van deze voorwaarden dat hij/zij de algemene en specifieke huurvoorwaarden voor feesttenten, springkastelen en feestmateriaal van TDG-Events heeft ontvangen, gelezen en zal toepassen. 

Specifieke huurvoorwaarden tenten TDG-Events

De ondergrond voor de te plaatsen tent moet vlak zijn. 
TDG-Events is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan ondergronden door het plaatsen van tenten, hetzij het aanbrengen, transporteren van de tenten naar de plaats waar deze moet komen te staan. Ondergronden kunnen gras, stenen , beplanting, paden, opritten, etc. van welke aard dan ook zijn. 

Bij laden en lossen is de maximale afstand tussen de tentsite en levervoertuig maximum 25 meter. Alles wat verder is zal aanleiding geven tot een supplementaire kost, ongeacht de offerte die u ontvangen heeft. De klant dient dit dan ook vooraf te melden zodat bij het opstellen van de offerte rekening gehouden kan worden met deze afstand. 

TDG-Events is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan ondergrondse leidingen door het plaatsen van tenten, slaan van verankeringspiketten voor de tenten en/of springkastelen. De klant is verantwoordelijk om de aanwezigheid van leidingen in de grond te melden aan de medewerkers van TDG-Events, teneinde de nodige maatregelen te kunnen nemen om het beschadigen van deze leidingen te kunnen voorkomen. De klant / opdrachtgever voorziet TDG-Events indien beschikbaar van een grondplan waarop de leidingen zijn voorzien met coördinaten van diepte en of exacte ligging van deze leidingen. Bij het ontbreken van een dergelijk plan is het slaan van de tentverankering volledig op verantwoordelijkheid van de klant / opdrachtgever. 

De huurder zorgt voor de elektrische voorziening voor de verlichting van de tent. 

Bij onweer of sterke wind (>3-4 Beaufort) moet de tent maximaal afgesloten worden. Bij storm (> 8 Beaufort) dient de tent geëvacueerd te worden. Alle personen dienen de tent te verlaten en een veilig onderkomen op te zoeken. Iedereen dient uit de buurt van de tent te blijven voor het geval deze zou invallen of wegwaaien. TDG-Events dient in dit geval onmiddellijk telefonisch in kennis te worden gesteld van de situatie zodat deze ter plaatse kan komen om de situatie te evalueren en om gepaste maatregelen te kunnen treffen. 

Het is verboden te bakken, te braden of te frituren in de tenten. 

Er mogen geen afgevende materialen (bvb. crêpepapier) op het tentzeil worden bevestigd. Bij aanplakkingen met tape dienen alle restanten van tape/plakband te worden verwijderd bij eind gebruik. 

Teneinde de brandveiligheid te waarborgen mag er geen verlichting tegen het zeil van de tenten worden gehangen. 

Na einde van het feest dient de tent goed te worden afgesloten. 

Bij onvoldoende hulp van de huurder bij opzet/afbraak (zoals afgesproken) wordt er aan de huurder een toeslag van 50,00 EUR aangerekend per helper die te kort is. 

De huurder is verantwoordelijk om diefstal van onderdelen of zelfs de volledige tent te voorkomen. Bij diefstal van onderdelen of van het volledige goed zal de huurder gehouden zijn de nieuwprijs van de onderdelen / het goed te vergoeden aan TDG-Events. 

16. Geschillen – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten met TDG-Events is het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechter is bij uitsluiting van andere (buitenlandse) instanties bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zouden kunnen ontstaan uit hoofde van de overeenkomsten tussen TDG-Events en de huurder / koper. 

In het bijzonder zijn de rechtbanken te Brugge (zijnde naar gelang het geval de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge, de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge of de Vrederechter over het Eerste kanton te Brugge) exclusief en uitsluitend bevoegd zijn om alle geschillen in verband met de huurovereenkomst of koopovereenkomst te beslechten.